Vacation Bible School 2018


Vacation Bible School
Date: Mon 04 Jun – Thu 07 Jun 2018
Venue: Church Premises (07 Jun at GAPPI Reformed, Batam)
Speaker: Sis Katharine Zhu